Asmita Redij

Ph.D. Physics

“मी particle physics चा अभ्यास केला आहे. यात हे विश्व ज्याचं बनलं आहे, अशा अणुपेक्षाही खूप सूक्ष्म मुलभूत कणांचा अभ्यास केला जातो. त्याच बरोबर मला शाळकरी मुलामुलींशी गप्पा मारायला आवडतात.”